Сметки и инвестиции на физическо лице в чужбина – задължения за деклариране пред БНБ

По темата дали трябва и какво се декларира от ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ за открити сметки в чужбина има доста писано. Стигнах тези дни до официалната страница на БНБ и ето това е към момента (02 април 2023г.)

Имам сметкa в Revolut от доста време и не съм декларирал пред БНБ нищо до сега. Та все се чудя дали някой ден няма да ме изненадат неприятно. Ето актуално инфо по темата, за да спят хората спокойно.

Накратко: ако нямате общо над 50 хиляди лева (или равностойността им) в такива сметки и инвестиции към 31 декември не сте длъжни да декларирате в БНБ.

Надълго:

(Too Long Do Not Read ако нямаш над 50000 лева общо в акции, дялове и заеми!)

За юридически лица са други условията и изискванията! Търсете за тях информация на други места.

Тук съм извадил важните текстове и изисквания само за физически лица, който аз използвах!!!

Физически лица

Къде е нормативно уреден режимът на отчитане на физическите лица за целите на статистиката на БНБ?

Режимът на отчитане на физическите лица за целите на статистиката на БНБ е уреден в чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и в чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, вземанията си по сметки, открити в чужбина, както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник.

Статистическите форми по чл. 13, ал. 1 се подават, ако:

1. сумата на всички вземания по финансови кредити, сметки в чужбина и инвестиции в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник е равна на или надвишава 50000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;

2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава 50000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година.

Местно физическо лице открива сметка в чужбина. Трябва ли тази сметка да се декларира пред БНБ?

Физическите лица не декларират пред БНБ откриването на сметка в чужбина. Самото откриване на сметка НЕ СЕ ДЕКЛАРИРА! Но…

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица.

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_ORDINANCE27_FAQ

Има ли задължение физическо лице, което притежава акции в чуждестранна фирма (юридическо лице) да ги декларира пред БНБ?

Физическите лица, които притежават акции в чуждестранна фирма нямат задължение да ги декларират пред БНБ. (но… виж по-долу… до 50хил.лева!!!)

Съгласно чл.10, ал.2 от Валутния закон и чл.13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, налични към 31 декември на отчетната година, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица.

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_ORDINANCE27_FAQ

Има ли задължение физическо лице с открита сметка в банка в държава-членка на Европейския съюз да подава статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица?

Статистическата форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица се дължи, независимо в коя държава в чужбина е открита сметката, ако общият размер на вземания и/или задължения по открити сметки в чужбина, финансови кредити от/към чуждестранни лица и инвестиции в ценни книжа, извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник е равен на или надвишава 50 000 лв. (или равностойността им в чуждестранна валута) към 31 декември на предходната календарна година.

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_ORDINANCE27_FAQ

При подаване на статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица трябва ли да се посочи номера на банковата сметка в чужбина?

При подаване на статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица не се изисква физическите лица да посочват номера на банковата си сметка в чужбина.

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_ORDINANCE27_FAQ


Източници и документи:

  1. Често задавани въпроси (сайт на БНБ – Април 2023) https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_ORDINANCE27_FAQ
  2. Статистически форми и указания за физически лица (раздел статистика от сайта на БНБ): https://www.bnb.bg/Statistics/StReportingForms/StRFNaturalPersons/index.htm
  3. Наредба 27 на БНБ: https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_registrationinb_bg.pdf
  4. Указания към Наредба 27: https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/au_lf_guidline_27-new_bg.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *